Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Łódzkie nabiera prędkości

Internetowa Baza Danych Usług Edukacyjnych

Znajdź zawód lub szkolenie

Kurs na I-szy stopień licencji pracownika ochrony fizycznej osób i mienia

Charakterystyka

Pracownik ochrony fizycznej pierwszego stopnia to osoba posiadająca uprawnienia stałej, lub doraźnej ochrony fizycznej. Może ona dozorować sygnały w systemach alarmowych, które są w nich gromadzone i przetwarzane. Wymagania do góry Licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, może otrzymać osoba, która: posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ukończyła 21 lat, ukończyła szkołę podstawową, ma pełną zdolność do czynności prawnych stwierdzoną własnoręcznym oświadczeniem, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, posiada nienaganną opinię wydaną przez komendanta komisariatu Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, legitymuje się dyplomem lub świadectwem szkoły lub innej placówki oświatowej, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznego wykształcenia, albo pełniła nienaganną służbę w stopniu podoficera lub chorążego w Biurze Ochrony Rządu przez okres co najmniej 15 lat, albo ukończyła kurs pracowników ochrony pierwszego stopnia i zdała egzamin przed właściwą komisją. Egzamin do góry Osoby, które nie posiadają dyplomów i świadectw potwierdzających uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, aby uzyskać licencję muszą zdać egzamin.

Możliwośći zatrudnienia

Agencje ochrony mienia, firmy, przedsiębiorstwa, sklepy, instytucje.

Lista placówek kształcących w tym kierunku:

Nazwa placówki Dane kontaktowe zobacz więcej
Centrum Edukacji Dorosłych ALFA Szkoła Policealna w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Kopernika 1, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel: 44 6470140

więcej informacji

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright by Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowanie stron: IntraCOM.pl